Quy định về thanh toán

1. Đối với các đơn đặt phòng hoặc đặt dịch vụ vào dịp ngày thường: Việc đặt cọc phải được thực hiện sau khi Khách hàng nhận được xác nhận đặt các dịch vụ và yêu cầu đặt cọc từ Cơ sở. Số tiền đặt cọc tương đương 50% tổng số tiền phòng hoặc dịch vụ của đơn xác nhận. Số tiền đặt cọc này sẽ không được hoàn trả lại nếu việc hủy đặt phòng hoặc đặt dịch vụ không đúng theo quy định. Nếu việc đặt cọc không được thực hiện đúng theo yêu cầu, Cơ sở được quyền chủ động hủy xác nhận đặt phòng đặt dịch vụ của Khách hàng mà không bồi thường bất kỳ khoản nào.

2. Đối với đơn đặt phòng hoặc đặt dịch vụ vào dịp Lễ, Tết: Việc đặt cọc phải được thực hiện sau khi Khách hàng nhận được xác nhận đặt các dịch vụ và yêu cầu đặt cọc từ Cơ sở. Số tiền đặt cọc tương đương với tổng số tiền phòng hoặc dịch vụ của đơn xác nhận. Số tiền đặt cọc này sẽ không được hoàn trả lại nếu việc hủy đặt phòng hoặc đặt dịch vụ không đúng theo quy định.

3. Khách hàng thanh toán tiền phòng cho Cơ sở trước ngày Khách đến hoặc trước ngày Khách trả phòng (tùy thuộc vào sự xác nhận đơn đặt dịch vụ của Cơ sở).

4. Đối với những đơn đặt phòng hoặc đặt dịch vụ được thanh toán sau khi Khách trả phòng hoặc kết thúc sử dụng dịch vụ (có sự đồng ý của Cơ sở bằng văn bản) thì Khách hàng phải thanh toán các chi phí trong vòng 07 ngày kể từ ngày Khách trả phòng hoặc kết thúc dịch vụ. Nếu chuyển trả sau thời hạn 07 ngày, Khách hàng phải chịu phí phạt thanh toán quá hạn là 5%/ngày tính trên giá trị của hóa đơn.

right arrow time clock pin e