Điều khoản chung

Trang web này và các trang liên quan (gọi chung là “trang web”) giúp cho việc hiển thị thông tin chung về khách sạn, do khách sạn Sandals quản lý. Khi truy cập và sử dụng trang web này, Quý khách đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện dưới đây, vui lòng đọc kỹ phần quy định trước khi tiếp tục. Khách sạn Sandals có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc loại bỏ những điều khoản này bất cứ lúc nào cũng như thay đổi các dịch vụ được mô tả trong trang web bất cứ lúc nào và không cần thông báo hay chịu trách nhiệm nào về sự thay đổi. Vui lòng cập nhật định kỳ các điều khoản. Nếu Quý khách tiếp tục sử dụng và/hoặc truy cập vào trang web này khi có sự thay đổi về chính sách và / hoặc điều kiện đồng nghĩa là Quý khách chấp nhận sự thay đổi đó.

right arrow time clock pin e